Informacja dotycząca reprezentacji SM “Piast” zgodnej z wpisem w KRS

Szanowni Państwo,

Informuję, że na skutek bezprawnego przejęcia Zarządu Spółdzielni przez nieuprawnione osoby tj. p. Annę Kondrasiuk oraz p. Waldemara Chudzika, którzy zostali powołani na skutek uchwał osób, które od 21 maja 2023 r. nie pełnią funkcji członków Rady, Zarząd Spółdzielni jest prowadzony przez osoby do tego nieumocowane. W konsekwencji każda decyzja, uchwała, podpisana umowa jest obciążona wadą bezprawności i naraża Spółdzielnię na ryzyka.

W dniach 19, 20, 21 maja 2023 r. przeprowadzono Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” we Wrocławiu, podczas którego odwołano Magdalenę Ćwikowską, Kamilę Wojtyńską, Stanisława Sieka, Waldemara Chudzika, Krzysztofa Mularskiego i Józefa Macieja Kołczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W wyniku odwołania ww. osób do Rady Nadzorczej Spółdzielni powołani zostali Maria Domańska, Grażyna Sznajder-Troska, Michał Oblicki, Przemysław Piotr Mazur, Ewelina Rzewuska, Ryszard Juchta, Zbigniew Krysa. Ww. osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej Spółdzielni na podstawie § 41 ust. 4 zd. 1 Statutu Spółdzielni, zgodnie z którym: Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat – do końca jego kadencji – wchodzi członek, który podczas wyborów do Rady, na których dokonywano wyboru członka ustępującego, uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Należy w tym miejscu nadmienić, że poprzedni Zarząd Spółdzielni (p. Miłosz Malewski i p. Karol Pochybełko) przez 8 miesięcy, mimo wskazanego powyżej zapisu Statutu intencjonalnie nie dokonał zgłoszenia członka Rady, który samodzielnie zrezygnował w lipcu 2023 r. z pełnionej funkcji i doprowadził do sytuacji, w której Rada działała w niepełnym składzie. Cel zaniechania był oczywisty – udawanie przed KRS, że w Spółdzielni nic się nie zmieniło.

Odwołani członkowie Rady zaskarżyli do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia i po 7 miesiącach otrzymali zabezpieczenie sądowe, w którym wstrzymano wykonalność uchwał Walnego Zgromadzenia. Zabezpieczenie to otrzymano już po wpisie w KRS a więc po wykonaniu uchwał i nie rozstrzyga istoty sprawy tj. uznania nieważności uchwał. Jednocześnie odwołane osoby uznając się za członków Rady zapominają, że wstrzymanie wykonania zaskarżonych uchwał nie przywraca im utraconego mandatu członka Rady Nadzorczej Spółdzielni. W żaden sposób nie można też przyjąć, że zabezpieczenie automatycznie umocowuje kogokolwiek do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółdzielni – to rozstrzyga dopiero wyrok sądu.

W konsekwencji w związku z podjęciem zaskarżonych uchwał powodowie utracili status członków Rady Nadzorczej Spółdzielni. Stan ten może się zmienić wyłącznie w drodze konstytuowanego orzeczenia tut. Sądu, którego jak dotąd nie ma. Zatem obowiązujący i wiążący wszystkie podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, w tym Banki, jest skład organów uprawnionych do reprezentacji ujawniony w KRS.  

Ww. stanowisko potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (V CSK 163/07)[1]: skoro uchwała zgromadzenia przedstawicieli o odwołaniu dotychczasowych członków rady nadzorczej została podjęta, to do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy o uchylenie tej uchwały, mocą postanowienia tymczasowego nie mogły być usunięte skutki odwołania, poprzez przywrócenie odwołanym osobom na pewien czas mandatu członka rady. Taki skutek wywarłoby dopiero konstytutywne orzeczenie uchylające uchwałę o odwołaniu, które nigdy nie zapadło. (…) Mimo że postanowienie z mocy art. 360 k.p.c. stało się skuteczne z chwilą ogłoszenia, jego interpretacja nie mogła iść w kierunku wskazywanym przez powodów, gdyż orzeczenie to nie zastępowało utraconego przez członków rady nadzorczej mandatu (por. traktujące o podobnym problemie postanowienie Sądu Najwyższego z 1 lipca 1985 r., IV_PPZ_2/85, OSNC 1986/3/42, dotyczące możliwego wpływu zarządzenia tymczasowego na sytuację odwołanego dyrektora przedsiębiorstwa). i w postanowieniu  z dnia 12 lipca 1985 r., sygn. akt IV PPZ 2/85: Skoro zaś decyzja o odwołaniu Włodzimierza R. ze stanowiska dyrektora jest wykonalna, to nie może on pełnić obowiązków dyrektora do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sprawy dotyczącej skuteczności odwołania. Podstawy do pełnienia tych obowiązków nie może też stanowić orzeczenie sądu o zabezpieczeniu powództwa, gdyż skutki odwołania wynikają z samego aktu odwołania. Podobnie nie można by zabezpieczyć roszczenia o przywrócenie do pracy przez nakazanie zatrudnienia pracownika na czas trwania sporu o przywrócenie do pracy.

Chaos prawny, który wprowadzają osoby nie mogące pogodzić się z utratą swoich stanowisk potęgowany jest już trzecią próbą podjęcia uchwały o odwołaniu osób prawidłowo wpisanych w KRS jako Zarząd Spółdzielni. Należy tutaj podkreślić, że sama procedura wpisu w KRS trwała ponad 3 miesiące, była w pełni jawna, a odwołane osoby przez cały okres od złożenia wniosku nawet nie złożyły pisma, które w jakiś sposób powstrzymałoby procedurę. Dopiero po dokonaniu wpisu odwołane osoby zablokowały siedzibę Spółdzielni, a w kwietniu siłą zmuszono Zarząd do odstąpienia od kierowania Spółdzielnią. Jest to działanie bezprawne i ma charakter kryminalny.

Tzw. nowy “Zarząd” w składzie Anna Kondrasiuk, Waldemar Chudzik został powołany na podstawie uchwał, które były podjęte przez nieistniejący organ, ponieważ osoby wpisane w KRS jako członkowie Rady nie zostały poinformowane o zebraniu, a w samym posiedzeniu brały udział i głosowały osoby, które nie są członkami Rady oraz których nie obejmuje słynne zabezpieczenie sądowe. Dodatkowo bulwersuje poziom wynagrodzeń przyznany nowym “członkom Zarządu”, które nie mają doświadczenia w zarządzaniu podmiotem o wielomilionowym budżecie. Wynagrodzenie na poziomie 15 tys. zł (+ premia) wypłacane osobom bez doświadczenia w prowadzeniu tak dużej organizacji – jednej z największych Spółdzielni we Wrocławiu sugeruje, że powołanie zostało dokonane w celu kontynuowania procesu anarchizacji działalności Spółdzielni, głównie od strony prawnej, oraz powstrzymania działań, które są dla odwołanych osób niekorzystne. Np. w celu zablokowania procesu windykacji nienależnie pobranych diet przez członków rady poprzez wypowiedzenie umowy kancelarii, której windykacja należności została zlecona. Wedle ostatniej aktualizacji łączna kwota należności za okres maj 2023 – luty 2024 przekracza 150 tys. złotych. Kolejne wypłacone diety mogą tę kwotę tylko powiększyć.

W tej całej awanturze, którą oglądają członkowie Spółdzielni chodzi o prywatny interes ekonomiczny – wypłaty diet i wynagrodzeń, a nie dobro Spółdzielni. Przypominamy Państwu, że grupa inicjatywna, która chciała odwołania członków Rady zgłosiła na Walne Zgromadzenie w czerwcu 2023 r. uchwałę o obniżeniu wysokości diet członkom Rady. Uchwała ta wolą Spółdzielców nie została podjęta – a szkoda, bo dzisiejsze zobowiązania byłyby znacznie mniejsze.


Z poważaniem
Zbigniew Krysa
p.o. Prezesa Zarządu SM „Piast”