RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu przetwarza dane o członkach Spółdzielni, właścicielach mieszkań niebędącymi członkami Spółdzielni oraz osobach wynajmujących lokale, które znajdują się w zasobach SM „Piast”, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego informujemy:

Administrator Danych (AD)

Administratorem Danych jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Bulwar Ikara 10B, 54-130 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000064406, NIP 896-000-38-69.

Dane kontaktowe

Adres e-mail: sekretariat@smpiast.com.pl
Numer telefonu: 71 32-57-201
Adres korespondencyjny:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”
ul. Bulwar Ikara 10B
54-130 Wrocław

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Kopacki
iod@smpiast.com.pl

Cel i zakres przetwarzania, podstawach legalności i formie ich przetwarzania

 • Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie im lokali mieszkalnych oraz zarządzenie tymi lokalami a także dostarczanie lokali o innym przeznaczeniu.
 • AD gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób nie zgodny z tymi celami. Przetwarzanie przez Administratora danych związane jest z realizacją celów spółdzielni mieszkaniowej określonych między innymi w:
  • ustawie z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm. dalej: usm);
  • ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  • ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  • statucie spółdzielni.
 • Zakres przetwarzanych danych może między innymi dotyczyć:
  • członków spółdzielni,
  • osób, którym przysługuje i przysługiwało prawo do lokalu,
  • danych związane z zatrudnieniem (pracownicy, byli pracownicy, kandydaci do pracy),
  • osób współpracujących ze spółdzielnią na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • dłużników.
 • W sytuacji, gdy Spółdzielnia będzie chciała przetwarzać dane zebrane w innym celu niż zebrane poniżej, zawsze o takim działaniu poinformuje daną osobę fizyczną, przed rozpoczęciem procesu przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
  • Przetwarzanie danych na podstawie świadomie i dobrowolnie wyrażonej zgody, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
   Chodzi tu o przetwarzanie np. Państwa danych kontaktowych w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu email.
  • Wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   Chodzi tu o wykonywanie wszelkich czynności w celu przygotowania do zawarcia umów, realizacji umów, rozpatrywania reklamacji, rozwiązywania umów, a także w celu wykonywania innych czynności na rzecz członka lub mieszkańca np. wykonywania napraw, obsługi technicznej nieruchomości.
  • Wykonywanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
   Chodzi tu o przetwarzanie danych osobowych celem spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” jako AD z mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności mówimy tu o wypełnieniu obowiązków Spółdzielni w związku z prowadzoną działalnością. Obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o rachunkowości czy ustawy kodeks pracy.
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:
   Chodzi tu o cele marketingowe produktów własnych Administratora Danych, w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych, dane pracowników oferenta w związku z potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania objętego postępowaniem przetargowym przez okres 6 lat od daty złożenia oferty, celem wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców przez okres 5 lat.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

 • W zależności od łączącej osobę fizyczną ze Spółdzielnią relacji, Spółdzielnia może przetwarzać w szczególności
 • następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub dane osobowe osób trzecich:
  • Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania),
  • Dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
  • Dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP),
  • Dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego),
  • Dane behawioralne (np. dane dotyczą wykorzystania mediów),
  • Dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji),
  • Dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień),
  • Dane dotyczące powiązań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem),
  • Dane dostępne publicznie (np. dane z księgi wieczystej),
  • Dane techniczne (np. dane nieruchomości, stanu technicznego),
  • Dane historii przeglądania (dane dotyczące wykorzystania udostępnione panelu czynszowego),
  • Inne dane (np. wizerunek w ramach stosowania systemu monitoringu wizyjnego, datę nagania, miejsce, czas).

Okres przetwarzania danych

 • Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
  • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy np. Ordynacja podatkowa, Kodeks pracy;
  • w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotów gospodarczych lub do 10 lat w stosunku do osób fizycznych od dnia zakończenia/rozwiązania umowy;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

 • Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:
  • Cofnięcia udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  • Żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym;
  • Dostępu do swoich danych, żądania wydania kopii danych;
  • Sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu;
  • Ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych;
  • Przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu;
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora Danych w zakresie przetwarzanych przez niego danych;
  • W/w prawa można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@smpiast.com.pl lub iod@smpiast.com.pl lub osobiście w siedzibie AD.